تبلیغات
وارث - کتابشناسی یادگار امام؛ سید احمد خمینی
پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران - تهران
بیست‌وپنجم اسفند، پانزدهمین سالگرد درگذشت حجت‌الاسلام سید احمد خمینی، یادگار امام است. به همین مناسبت پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران مروری دارد بر آثاری که تاکنون از قلم یا درباره وی منتشر شده‌‌اند.

 سید احمد خمینی، سال ۱۳۲۴ شمسی در شهر قم متولد شد. سال‌های پایانی دوره دبیرستان وی، با قیام تاریخی 15 خرداد سال 42 مصادف شد و همین قیام، مسیر زندگی سید احمد خمینی را تغییر داد. وی پس از تبعید امام (ره) به ترکیه و عراق در سال 1343، دو سال به صورت مخفیانه در ایران زندگی کرد و در سال 1345، برای دیدار پدر عازم نجف شد و همان جا به دست امام راحل، به لباس روحانیت درآمد. سید احمد خمینی پس از دوره مقدماتی و متوسطه حوزه علمیه، ‌سطوح عالی را نزد استادان بزرگی چون آیت‌الله سلطانی،‌ آیت‌الله حاج مرتضی حائری و آیت‌الله شبیری زنجانی گذراند. برخی از همرزمان سید احمد در دفاع از نهضت امام خمینی(ره)، سال 1356‌ توسط ساواک دستگیر شدند و فاجعه رحلت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، برادر بزرگ حاج احمد در همین سال، باعث پررنگ‌تر شدن نقش وی در نهضت شد. حاج سید احمد، در طول مبارزات ملت ایران در برابر نظام منحوس شاهنشاهی، به سرحلقه اصلی پیوند امام و یاران ایشان تبدیل شد و این نقش را تا آخرین لحظات حیات پدر ادامه داد.

سید احمد خمینی، 25 اسفند ماه ۱۳۷۳، بر اثر سکته در تهران درگذشت و در حرم مطهر امام‌خمینی(ره) به خاک سپرده شد.

در سال‌های گذشته کتاب‌هایی مانند آثار زیر از قلم یا درباره حاج سید احمد خمینی منتشر شده‌اند:

ـ اب‍ت‍اه‌ ی‍ا ح‍ام‍ل‌ رای‍ة الاس‍لام‌؛ م‍ق‍ال‍ة‌ ل‍ح‍ج‍ة‌ الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ال‍س‍ی‍د اح‍م‍د ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ح‍ول‌ وال‍ده‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ امور بین‌الملل م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/1371.

ـ ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ رح‍م‍ان‍ی‌؛ ن‍ام‍ه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌ ب‍ه‌ اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌/1371.

ـ م‍ح‍رم‌ راز؛ اش‍ع‍ار ع‍رف‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)، ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ب‍ه‌ ح‍ج‍ت‌‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1373.

ـ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آث‍ار ی‍ادگ‍ار ام‍ام،‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)‏‫/ ‏1374.

ـ دی‍دگ‍اه‌‍‍‌ها؛ م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از م‍واض‍ع‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/1374.

ـ آیین‍ه‌ آف‍ت‍اب‌؛‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی(ره)‌ در ک‍لام‌ و پ‍ی‍ام‌ ح‍ض‍رت‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)‏‫‏‏/ 1374.

ـ گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ دل‌؛ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ خ‍اطرات‌ ی‍اران‌ در وص‍ف‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌، اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1374.

ـ آراء و م‍واق‍ف‌ س‍م‍اح‍ة ال‍س‍ی‍د اح‍م‍د ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ن‍جل‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ امور بین‌الملل م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی/1375.

ـ م‍ه‍اج‍ر ق‍ب‍ی‍ل‍ه‌ ای‍م‍ان‌؛ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ زندگی‌نامه ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ح‍م‍ی‍د ان‍ص‍اری‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1375.

ـ ح‍ک‍ای‍ت‌ م‍ه‍ر؛ ی‍ادم‍ان‌ س‍ال‍گ‍رد رح‍ل‍ت‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1375.

ـ دل‍ی‍ل‌ آف‍ت‍اب‌؛ خ‍اطرات‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)/ 1375.

ـ وع‍ده‌ دی‍دار؛ ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ح‍جت‌‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(به زبان عربی)/ ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/1378.

ـ م‍رآة ال‍ش‍م‍س‌: اس‍ت‍ع‍راض‌ لاف‍ک‍ار الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ م‍ن‌ خ‍لال‌ اح‍ادی‍ث‌ و ب‍ی‍ان‍ات‌ س‍م‍اح‍ة‌ ح‍ج‍ه‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ال‍س‍ی‍د اح‍م‍د ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌/ ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1378.

ـ ی‍اد ب‍اد آن‌ روزگ‍اران‌؛ خ‍اطرات‍ی‌ از ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌/ ک‍اظم‌ رح‍ی‍م‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/1380.

ـ ی‍اد ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ س‍ال‍گ‍رد ارت‍ح‍ال‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌/ 1380.

ـ آی‍ی‍ن‍ه‌ آف‍ت‍اب‌؛ ه‍ف‍ت‍م‍ی‍ن‌ ی‍ادواره‌ ی‍ادگ‍ار ام‍ام‌/ ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ ج‍دی‌/ وص‍ال‌/ 1382.

ـ یاد یادگار امام/ علی‌اصغر شعردوست/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)/ 1383.

ـ ف‍رزن‍د روح‌ال‍ل‍ه‌؛ م‍خت‍ص‍ری‌ از زن‍دگ‍ی‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د اح‍م‍د خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ از زب‍ان‌ خ‍وی‍ش‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره)/ 1384.

ـ ی‍ادگ‍ار س‍پ‍ی‍د/ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی‌/ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)/ 1385.

ـ حجت‌الاسلام حاج سید احمد خمینی به روایت اسناد ساواک: یادگار امام/ مرکز بررسی اسناد تاریخی/ 1387.

 

در سال 1388 نیز 3 کتاب درباره سید احمد خمینی به چاپ رسیده که عبارتند از؛

- حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدخمینی (رحمةالله)/غلامرضا گلی‌زواره/ مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما.

- امین مردم و امام؛ بررسی ویژگی‌های شخصیتی یادگار امام‏‫/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

- مشاور امین/ سعید غفوری سبزواری/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی.